ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νοσηλευτών, Ραδιολογίας Ακτινολογίας, Επισκεπτών Υγείας, Μαιών, Πληρωμάτων Ασθενοφόρου,
Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοικητικού Λογιστικού, Προσωπικού Καθαριότητας, Παρασκευαστών
ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ
.
.
.